Jebkura situācija, kad nesmēķētājs ir spiests ieelpot tabakas izstrādājumu dūmus, ir uzskatāma par pasīvo smēķēšanu!

Ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot tīrā, nepiesārņotā vidē, tādēļ “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” nosaka, ka Latvijā ir aizliegts smēķēt:
 izglītības un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;
 bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
 ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 darbavietu darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās, t.sk., kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās;
 sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 parkos, skvēros un peldvietās;
 sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs un uz peroniem.

“Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” paredz arī to, ka nedrīkst smēķēt bērna un grūtnieces klātbūtnē un citu personu klātbūtnē, ja kādam no apkārtējiem pret to ir iebildumi. Smēķēšanas aizliegums attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu balkoniem, lodžijām, smēķēšanu pie logiem.

Likumā ir uzsvērta nesmēķētāju tiesību prioritāte pār smēķētāju tiesībām, un Likums attiecas arī uz elektronisko cigarešu lietotājiem. Tas nozīmē, ka kūpināt elektroniskās cigaretes ir aizliegts visur tur, kur aizliegts smēķēt tabakas izstrādājumus.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.1pantā noteikts, ka par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu paredzēta administratīva atbildība – policija var uzlikt naudas sodu.

Bērnu tiesības

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.pants nosaka bērna aizsardzību no smēķēšanas ietekmes – bērns pats nedrīkst smēķēt, kā arī nedrīkst atrasties smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču dūmu un tvaika ietekmē t.i., bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu bērnam no dūmiem un tvaika brīvu vidi.

Likums nosaka arī to, ka bērns nedrīkst strādāt darbus, kas tieši saistīti ar tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, kā arī tirdzniecību vai reklāmu, izņemot gadījumus, kad bērns saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē, kura tiek veikta prakses vadītāja klātbūtnē un kuras gaitā tiek nodrošināta ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošana.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 11.punktā ir noteikts: bērna pakļaušana tabakas dūmu iedarbībai ir uzskatāma par fizisku vardarbību.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2pantā par šo pārkāpumu ir paredzēta administratīvā atbildība par fizisku vardarbību pret bērnu – policija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu.

Par tabakas iegādi
Ikvienam tabakas izstrādājumu pircējam, kurš nav sasniedzis 25 gadu vecumu, bez pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Uz augšu